رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتي اصفهان
معاونت فرهنگي اجتماعي
دفتر فرهنگ عمومي

آشنايي با مقررات دانشگاه
مهمترین هدف نظام دانشگاهی رشد وتعالی فردی وارتقاء توانائیهای علمی دانشجویان بوده و دستیابی به این امرمستلزم شرایطی است که براساس آن امکان تمرکزکلیه فعالیتها حول محورعلم و اخلاق میسر گردد. لذا، برای حفظ فضای فرهنگی وعلمی دانشگاه لازم است دانشجویان محترم، به مقررات و ضوابط زیر توجه نمایند.

به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان، نخستین رويداد كار، مهارت و نوآوري دانشجويان دختر دانشگاه هاي استان اصفهان به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان در آذرماه آینده در در این استان برگزار مي شود.

هدف از راه‌اندازي واحد نشريات معاونت فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان، انجام حمايت‌هاي مالي، حقوقي و معنوي از نشرياتي است كه از كميته ناظر بر نشريات دانشگاه، مجوز اخذ كرده و به شكل پيوسته و منظم منتشر مي‌شوند. در اين واحد، فرآيندهاي اخذ مجوز، تحليل محتوا، امتيازبندي، انتشار نشريات و ديگر فرآيندهاي مربوط به توليد، توزيع و بازخورد يك نشريه انجام مي‌پذيرد.

در شناخت درست مساله حجاب یا بهتر بگوییم «بحران حجاب» در ایران کنونی چندین مغالطه یا کژتابی رخ می دهد که باعث می شود مساله به درستی فهم نگردد.
و طبیعی است که وقتی صورت مساله درست فهمیده نشود، یا علتهای اصلی شناسایی نشوند، نمی توان به حل آن امیدوار بود.
به طور خلاصه این موارد عبارتنداز:

دانشگاه صنعتي اصفهان
معاونت فرهنگي اجتماعي
دفتر فرهنگ عمومي

آشنايي با مقررات دانشگاه
مهمترین هدف نظام دانشگاهی رشد وتعالی فردی وارتقاء توانائیهای علمی دانشجویان بوده و دستیابی به این امرمستلزم شرایطی است که براساس آن امکان تمرکزکلیه فعالیتها حول محورعلم و اخلاق میسر گردد. لذا، برای حفظ فضای فرهنگی وعلمی دانشگاه لازم است دانشجویان محترم، به مقررات و ضوابط زیر توجه نمایند.

دانشگاه صنعتي اصفهان
معاونت فرهنگي اجتماعي
دفتر فرهنگ عمومي

آشنايي با مقررات دانشگاه
مهمترین هدف نظام دانشگاهی رشد وتعالی فردی وارتقاء توانائیهای علمی دانشجویان بوده و دستیابی به این امرمستلزم شرایطی است که براساس آن امکان تمرکزکلیه فعالیتها حول محورعلم و اخلاق میسر گردد. لذا، برای حفظ فضای فرهنگی وعلمی دانشگاه لازم است دانشجویان محترم، به مقررات و ضوابط زیر توجه نمایند.

تحت نظارت وف ایرانی