رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته اساتید راهنمای دانشکده

اعضای کمیته اساتید راهنمای دانشکده عبارتند از:

1- سرپرست فرهنگی دانشجویی دانشکده 2- اساتید راهنمای دانشکده

این کمیته با مسئولیت سرپرست دانشجویی فرهنگی دانشکده از نیمسال اول هر ماه یکبار و در نیمسال دوم هر دوماه یکبار با حضور اساتید راهنمای دانشجویان جدیدالورود تشکیل جلسه می دهند.

شرح وظایف کمیته اساتید راهنمای دانشکده:

1- معرفی همیاران به دبیرخانه در هنگام ثبت نام همیاران

2- همکاری با کمیته حمایت و نظارت برای برگزاری طرح

3- تدقیق برنامه فرهنگی ابلاغ شده جهت اجرا در دانشکده از طریق توجه به شرایط ویژه آن دانشکده و بومی سازی برنامه ها 

4- برگزاری جلسات تبادل نظر جهت بررسی مشکلات و روند اجرایی طرح در دانشکده

5- ارزیابی برنامه ها و همیاران طرح در دانشکده

تحت نظارت وف ایرانی