برنامه تالارها

E.g., 06/25/2018
E.g., 06/25/2018
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار شهید فتوحی 1397/04/04 دوشنبه 10:30 2 ساعت تربيت بدني(ساعت 10:30 شب) قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/04/06 چهارشنبه 14:00 7 ساعت دانشكده كشاورزي قطعی

تحت نظارت وف بومی