انجمن هاي علمي دانشجويي

فضاي دانشگاه صنعتي اصفهان، پيش از ساير حوزه‌هاي دانشگاهي به عنوان يك محيط علمي شناخته مي‌شود. از همين روست كه نشستها و كارگاه‌هاي علمي، جشنواره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي مورد استقبال دانشجويان اين دانشگاه است. به خصوص زماني كه برگزاركننده اين رويدادهاي علمي-آموزشي دانشجوياني باشند كه در قالب انجمن‌هاي علمي فعاليت مي‌كنند. در هر دانشكده‌ دانشگاه صنعتي اصفهان، يك انجمن علمي با نام آن دانشكده وجود دارد كه دانشجويان ضمن عضويت در آن انجمن، علاوه بر كسب مهارت و دانش تازه، تمرين كارگروهي كرده  و در مسابقات و جشنواره‌ها و مناظره‌هاي علمي، مشاركت مي‌كنند.