چارت سازماني

 

چارت سازماني معاونت فرهنگي اجتماعي
 

 

تحت نظارت وف ایرانی