معاون، مديران و كاركنان

معاون فرهنگي اجتماعي

 

 

دكتر سيد مهران نحوي

سرپرست معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان

عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي مواد

دوره تصدي :96/4/27 تاكنون

تلفن : 5-33912454-031

فكس : 33912456-031

mehran.nahvi@cc.iut.ac.ir

https://mehran.iut.ac.ir

 

 

مديران معاونت فرهنگي اجتماعي

 

   
 

دكتر محمدرضا توكلي نژاد

مدير برنامه ريزي معاونت فرهنگي اجتماعي

عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي مكانيك

 دوره تصدي :  96/12/8  تاكنون

تلفن : 33912452-031  دور نگار : 33912456-031

mrtavak@cc.iut.ac.ir

http://tavakolinezhad.iut.ac.ir

مهندس حسين طاقداري

مدير اجرايي معاونت فرهنگي اجتماعي

مهندسي مكانيك

دوره تصدي :  92/8/26  تاكنون

تلفن : 5-33912454-031 دور نگار : 33912456-031

htaghdari@of.iut.ac.ir

 
       

 


 

Copyright

تحت نظارت وف ایرانی