سابقه مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه و معاونت فرهنگي اجتماعي

 

             
سابقه مديران مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه   سابقه  معاونين معاونت فرهنگي اجتماعي
             

نام و نام‌خانوادگي: حسين طاقداري اردكاني

دوره تصدي : 1389/3/2 تا 1392/8/26 

آخرين مقطع تحصيلي : ليسانس

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك

(در زمان تصدي)

                                                                     

نام و نام‌خانوادگي: مهدي برنجكوب

دوره تصدي : 1392/7/7 تا 1396/4/12 

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي برق و كامپيوتر

(در زمان تصدي)

  

      
             

نام و نام‌خانوادگي: محمد دانش

دوره تصدي : 1386/9/20 تا 1389/3/2   

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي برق

(در زمان تصدي)

   

نام و نام‌خانوادگي: محمد شايان نژاد

دوره تصدي : 1390/5/25 تا 1392/7/7 

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي كشاورزي

(در زمان تصدي)

 
             

نام و نام‌خانوادگي:محمدصالح طيب‌نيا

دوره تصدي : 1384/12/1 تا 1386/9/20

آخرين مقطع تحصيلي : فوق‌‌‌ليسانس

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : فلسفه

(در زمان تصدي)

    نام و نام‌خانوادگي: حسين رباني

دوره تصدي : 1389/3/24 تا 1390/5/25   

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي پزشكي

(در زمان تصدي)

 
             

نام و نام‌خانوادگي: بهروز ارباب‌شيراني

دوره تصدي : 1382/4/2 تا 1384/12/1

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي صنايع

(در زمان تصدي)

         
             

نام و نام‌خانوادگي: بهزاد رضايي

دوره تصدي : 1380/6/20 تا 1382/2/21

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : شيمي

(در زمان تصدي)

         
             

نام و نام‌خانوادگي: سيدمهدي ابطحي

دوره تصدي : 1378/6/2 تا 1380/5/23

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي عمران

(در زمان تصدي)

         
             

نام و نام‌خانوادگي: حسين زهرائي

دوره تصدي : 1377/8/6 تا 1378/6/2

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي برق

(در زمان تصدي)

         
             

نام و نام‌خانوادگي: رسول حامديان

دوره تصدي : 1376/6/26 تا 1377/8/6

آخرين مقطع تحصيلي : ليسانس

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندسي معدن

(در زمان تصدي)

         
             

نام و نام‌خانوادگي: سيدشجاع‌الدين بديع‌زادگان

دوره تصدي : 1375/6/19 تا 1376/6/25

آخرين مقطع تحصيلي : ليسانس

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي : مهندس برق

(در زمان تصدي)

         
             

نام و نام‌خانوادگي: سيدمحمدعلي مطلبي

دوره تصدي : 1369/1/19

آخرين مقطع تحصيلي : دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي :

(در زمان تصدي)

         

 

تحت نظارت وف ایرانی