مديريت اجرايي

 

چارت سازماني مديريت اجرايي

 

دبيرخانه فعاليت هاي دانشگاهي

شامل :

 • دبيرخانه نشريات : هدايت، حمايت و نظارت بر نشريات دانشگاهي
 • دبيرخانه كانون ها: هدايت، حمايت و هماهنگي برنامه هاي كانون هاي فرهنگي
 • دبيرخانه تشكل ها : حمايت و هماهنگي برنامه هاي تشكل هاي اسلامي
 • دبيرخانه كرسي هاي آزاد انديشي: حمايت و هماهنگي برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي
 • دبيرخانه انجمن هاي علمي: هدايت، حمايت و هماهنگي برنامه هاي انجمن هاي علمي 

 

امور پشتيباني فرهنگي

شامل :

 • تبليغات واطلاع رساني: تهيه محتوا براي تبليغات دانشگاهي و اطلاع رساني برنامه هاي معاونت فرهنگي اجتماعي (سايت معاونت فرهنگي، بنر، پوستر و...)
 • آموزش : توانمند سازي فعالين فرهنگي دانشگاه و هماهنگي برنامه هاي آموزشي فرهنگي
 • تداركات: خريد و تهيه وسايل و ملزومات مورد نياز جهت برنامه هاي فرهنگي
 • امور رایانه: رسيدگي به امور رايانه­هاي حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و پیگیری و تلاش جهت برطرف نمودن مشکلات رایانه های حوزه اعم از کارکنان و مجموعه های دانشجویی ( تشکل ها، کانون ها و...)، رابط معاونت فرهنگي اجتماعي با مركز فناوري اطلاعات، اتوماسيون اداري و سامانه حضور و غياب
 • مستند سازي: تهيه و تنظيم مستندات کافي از برنامه هاي معاونت فرهنگي جهت تدوين گزارش و آرشيو، تهیه خبر از برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی و رابط خبری وزارت علوم، روابط عمومی و... ، ثبت برنامه های فرهنگی دانشگاه در درگاه فرهنگي وزارت علوم
 • خدمات فرهنگي: كتابخانه، بانك نرم افزار و...

 

طرح هاي فرهنگي اجتماعي:

با توجه به پويايي عرصه فرهنگ وارائه طرح هاي پيشنهادي،تا تكميل طرح، ارزيابي نهايي و برطرف شدن نقاط ضعف، پيگيري و هماهنگي هاي لازم براي اين طرح ها در اين قسمت انجام مي شود كه در حال حاضر شامل

 • طرح رفعت: (رابطين فرهنگي، علمي، تربيتي) طرح ويژه دانشجويان جديدالورود در سال اول تحصيل با همكاري اساتيد راهنما و همياران دانشجو
 • طرح توانمند سازي اساتيد: ويژه برنامه هاي آموزشي جهت اساتيد با توجه به آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي
 • طرح توانمند سازي کارکنان: همکاري در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي جهت کارکنان دانشگاه با هماهنگی دفتر طرح وبرنامه دانشگاه و با توجه به آیین نامه ارزشیابی سالانه
 • جهاد علمي: برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي ويژه دانش آموزان دبيرستاني در طول سال، در مناطق محروم كشور

 

امور فوق برنامه :

شامل :

 • امورخوابگاه ها: هماهنگي وپيگيري جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي در خوابگاه ها (با توجه به شرايط خاص خوابگاه هاي دانشگاه و دوري از شهر)
 • اموردانشكده ها: هماهنگي وپيگيري جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي در دانشكده ها با محوريت سرپرستان دانشجويي فرهنگي دانشكده ها (با توجه به درصد بالاي دانشجويان اصفهاني)
 • امور ساكنين: هماهنگي وپيگيري جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي در كوي اساتيد و كوي كاركنان
 • اردوها: هماهنگي وپيگيري هاي لازم جهت برگزاري اردوهاي دانشجويي

 

تحت نظارت وف ایرانی