مديريت برنامه ريزي

 

چارت سازماني مديريت برنامه ريزي

 

دفتر مطالعات راهبردی:

مطالعه و پژوهش در حوزه های راهبردی امور فرهنگی دانشگاهیان بلاخص دانشجویان به منظور بازشناسی و تبیین مسایل و نیازهای گوناگون این حوزه و ارایه راهبردهای مناسب برای حل مسائل در چهارچوب قوانین واسناد بالادستی .

 • گروه های مطالعاتی: متناسب با نیاز و در راستای اهداف تعریف شده
 • پروژه ها: متناسب با نیاز و در راستای اهداف تعریف شده
 • مشاوران و کارشناسان: متناسب با نیاز

 

دفتر طرح و برنامه و بودجه :

بررسی طرح­های پیشنهادی رسیده از واحدهای مختلف معاونت در راستای برنامه معاونت،  تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه امور فرهنگی – اجتماعی،  امکان سنجی و اولویت بندی و تعریف نحوه اجرای برنامه و تخصیص بودجه متناسب با در نظر گرفتن محدودیت ها و سیاست های معاونت،  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، ارزیابی طرح­های اجرا شده و تلاش مستمر برای بهبود و ارتقای کیفیت طرح­ها

 • شورای برنامه ریزی: تصمیم گیری در مورد اجرایی نمودن برنامه های تدوین شده و تخصیص بودجه متناسب
 • امور مالی و بودجه: امور مالی معاونت + تنظیم بودجه طرح ها و برنامه ها

 

دفتر همکاری های فرهنگی:

شناسایی مراکز و مراجع فرهنگی موثر و مرتبط و ایجاد ارتباط در راستای همکاری ، همفکری و حمایت های مادی و معنوی در حوزه فرهنگی – اجتماعی و نیز همکاری و تبادل نظر با نهادهای فرهنگی- اجتماعی و تشکل های درون دانشگاه و سایر واحدهای دانشگاه در راستای تحقق برنامه­های مصوب معاونت

 • امور مراکز علمی-فرهنگی: حوزه های علمیه، بخش فرهنگی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی فرهنگی
 • امور شخصیت های فرهنگی: مراجع عظام، دانشمندان و پژوهشگران علوم تربیتی ودینی و فرهنگی
 • امور نهادهای فرهنگی: کمیسیون های مرتبط در مجلس، بخش فرهنگی وزارتخانه، وزارتخانه های مرتبط، شهرداری اصفهان
 • امور رسانه: سایت ها، صدا و سیما، نشریات
 • امور نهادها و تشکل­های فرهنگی درون دانشگاهی
 •  واحدهای تابعه دانشگاه

 

دفتر نظارت و ارزیابی :

رصد نمودن فضا های حاکم برمحیط های دانشگاهی و فعالیت ها و برنامه های در حال اجرا و ارزیابی اولیه از بازخورد و اثار جنبی و اصلی برنامه ها و ارائه گزارشات مستند به دفتر  طرح و برنامه و بودجه.

 • حوزه های صنفی: اساتید، کارکنان ، دانشجویان
 • حوزه های موضوعی: اردو، نشریات، تشکل ها، نشست هاو...
 • حوزه های محلی: دانشکده ها، کوی، خوابگاهها و...

 

تحت نظارت وف ایرانی