سابقه معاونين معاونت فرهنگي اجتماعي

زنده یاد مرحوم مهدي برنجكوب
دوره تصدی:
1392/7/7 تا 1396/4/12
زنده یاد مرحوم مهديبرنجكوب
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي برق و كامپيوتر
تلفن:
-
محمد شايان نژاد
دوره تصدی:
1390/5/25 تا 1392/7/7
محمدشايان نژاد
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي كشاورزي
تلفن:
-
حسين رباني
دوره تصدی:
1389/3/24 تا 1390/5/25
حسينرباني
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي پزشكي
تلفن:
-

سابقه مديران مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه

مهندس حسين طاقداري اردكاني
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
89/3/2 تا 92/8/26
مهندس حسينطاقداري اردكاني
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
ليسانس
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي مكانيك
تلفن:
محمد دانش
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1389/2/3 تا 1386/9/20
محمد دانش
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتري
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي برق
تلفن:
-
محمد صالح طيب نيا
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1384/12/1 تا 1386/9/20
محمد صالحطيب نيا
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
فوق ليسانس
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
فلسفه
تلفن:
بهروز شيراني
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1382/4/2 تا 1384/12/1
بهروزشيراني
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي صنايع
تلفن:
-
بهزاد رضايي
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1380/6/20 تا 1382/2/21
بهزادرضايي
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي شيمي
تلفن:
-
سيد مهدي ابطحي
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1378/6/2 تا 1380/5/23
سيد مهديابطحي
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي عمران
تلفن:
-
زنده یاد مرحوم حسين زهرائي
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1377/8/6 تا 1378/6/2
زنده یاد مرحوم حسينزهرائي
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي برق
تلفن:
-
رسول حامديان
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1376/6/26 تا 1377/8/6
رسولحامديان
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
فوق ليسانس
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مديريت دولتي
تلفن:
-
سيد شجاع الدين بديع زادگان
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1375/6/19 تا 1376/6/25
سيد شجاع الدينبديع زادگان
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
ليسانس
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
تلفن:
-
سيد محمد علي مطلبي
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
دوره تصدی:
1369/1/19
سيد محمد عليمطلبي
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكتری
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
تلفن:
-