برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 06/25/2018
E.g., 06/25/2018
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/04/04 دوشنبه 8:30 3 ساعت جهاد دانشگاهي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/04/04 دوشنبه 15:00 4 ساعت دانشكده نساجي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/04/11 دوشنبه 8:30 3 ساعت جهاد دانشگاهي قطعی

تحت نظارت وف بومی