آموزش بيوانفورماتيك -- تاریخ برگزاری: ش, 02/14/1398
1398/02/14
نرم افزار M1 -- تاریخ برگزاری: ش, 02/14/1398
1398/02/14
جشن فارغ التحصيلي -- تاریخ برگزاری: چ, 02/25/1398
1398/02/14
آيين فارغ التحصيلي -- تاریخ برگزاری: س, 02/24/1398
1398/02/14
آموزش فورترن -- تاریخ برگزاری: س, 02/17/1398
1398/02/14
آموزش پايتون -- تاریخ برگزاری: پ, 02/19/1398
1398/02/14
دوره آموزشي پايپينگ -- تاریخ برگزاری: پ, 02/12/1398
1398/02/14
مسابقات رايانه اي خوابگاه -- تاریخ برگزاری: ش, 02/14/1398
1398/02/14
اتاق بازي -- تاریخ برگزاری: ش, 02/14/1398
1398/02/14
مستند انقلاب جنسي -- تاریخ برگزاری: س, 02/17/1398
1398/02/14

صفحه‌ها