معرفي  دبيرخانه فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي

فعاليت هاي علمي پژوهشي در دوران دانشجويي مي تواند به عنوان يكي از روش هاي ارتقاي روحيه خودباوري، ايجاد انگيزه، نهادينه سازي فرهنگ تلاش و كوشش در قالب گروه هاي دانشجويي، و زمينه ساز روحيه اميد به آينده در دانشگاه به كار گرفته شود.  فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي نيز همانند آموزش نيروي انساني متخصص، از رسالت‌های اصلي دانشگاه در قبال دانشجويان است. دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يكي از دانشگاه هاي پيشرو در زمينه فعاليت هاي دانشجويي تجربه‌ای طولاني در شناسايي و ايجاد ظرفيت‌های پژوهشي در طيف وسيعي از دانشجويان دارد و همچنين از وجود استادان و دانشجويان توانمند و متعهد در انجام اين فعالیت‌ها بهره می‌برد.

بیشتر بخوانید