دكتر محمدرضا توكلي نژاد
مدير برنامه ريزي معاونت فرهنگي اجتماعي
دوره تصدی:
96/8/12 تاكنون
دكتر محمدرضاتوكلي نژاد
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دكترا
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي مكانيك
تلفن:
03133912452
دكتر سيد مهران نحوی
سرپرست معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان
دوره تصدی:
96/4/27 تاكنون
دكتر سيد مهراننحوی
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
دکترا
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي مواد
تلفن:
5-33912454-031
حسين طاقداري
مدير اجرايي معاونت فرهنگي اجتماعي
دوره تصدی:
92/8/26 تاكنون
حسينطاقداري
آخرين مقطع تحصيلي (در زمان تصدی):
رشته تحصيلي (در زمان تصدی):
مهندسي مكانيك
تلفن:
03133912454-5