ویژه برنامه درختکاری دانشجویی با عنوان جشنی برای زمین در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد+​​​​​​​گزارش تصویری

در آستانه فصل بهار، ویژه برنامه "جشنی برای زمین" با حضور دانشجویان و اعضای هیات رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان در محوطه خوابگاه های این دانشگاه برگزار شد.  

لینک تصویر: 
https://news.iut.ac.ir/sites/default/files/images_news/1_26.jpg
لینک تکمیلی: 
http://www.news.iut.ac.ir/node/29774

تحت نظارت وف بومی