نشريات دانشجويي

واحد نشريات دانشجويي نيز از مجموعه­ هاي فرهنگي با سابقه در دانشگاه به حساب مي آيند كه مطابق با آيين­ نامه متناظر ابلاغي از سوي وزارت متبوع در زمينه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و علمي به فعاليت مي­ پردازند. در حال حاضر قريب به 40 نشريه داراي مجوز فعاليت هستند كه نيمي از آنها فعال محسوب شده و در شمارگاني بين 100 نسخه تا 1000 نسخه انتشار مي­يابند.

تحت نظارت وف بومی