سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد +گزارش تصویری

با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه های کشور، حجت الاسلام عمادی بعنوان سرپرست این نهاد در دانشگاه صنعتی اصفهان معرفی و حجت الاسلام امینی، رئیس سابق این نهاد مورد تکریم قرار گرفت.

لینک تصویر: 
https://news.iut.ac.ir/sites/default/files/images_news/moarefe_nahad_rahbari_iut.jpg
لینک تکمیلی: 
http://www.news.iut.ac.ir/node/29582

تحت نظارت وف بومی