سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد

با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه های کشور، حجت الاسلام عمادی بعنوان سرپرست این نهاد در دانشگاه صنعتی اصفهان معرفی و حجت الاسلام امینی، رئیس سابق این نهاد مورد تکریم قرار گرفت.

لینک تصویر: 
https://news.iut.ac.ir/sites/default/files/images_news/moarefe_nahad_rahbari_iut.jpg
لینک تکمیلی: 
http://www.news.iut.ac.ir/node/29582

تحت نظارت وف بومی