دومين جلسه ازسلسله نشست هاي ترنج با حضور دكتر فرهنگ

تحت نظارت وف ایرانی