دهمین نشست معاونین و مدیران دانشجویی دانشگاه‌های منطقه شش کشور برگزار شد

دهمین نشست معاونین و مدیران دانشجویی دانشگاه‌های منطقه شش کشور، صبح امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

لینک تصویر: 
https://news.iut.ac.ir/sites/default/files/images_news/13961105.01.jpg
لینک تکمیلی: 
http://www.news.iut.ac.ir/node/29746

تحت نظارت وف ایرانی