درخشش دانشجويان دختر دانشگاه صنعتي اصفهان در همايش " شهر فيروزه اي با دختران توانا"

در همايش"شهر فيروزه اي با دختران توانا" که به منظورتجلیل ازدختران برتراستان اصفهان برگزارشد، دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان، رتبه های اول و دوم را کسب کردند.

لینک تصویر: 
https://news.iut.ac.ir/sites/default/files/images_news/dokhtaran.jpg
لینک تکمیلی: 
http://www.news.iut.ac.ir/node/29593

تحت نظارت وف بومی