درباره معاونت فرهنگي اجتماعي

 

آشنايي با معاونت فرهنگي و اجتماعي

اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن فرهنگ و معنویت اﻧﺴﺎن مرکز توجه و تحول قرار می گیرد. نظام مقدس جمهوری اسلامی برامده از چنین نگرشی است. آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ نظام ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﻟﯽ، رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ مادی و معنوی فرد واجتماع با محوریت انسان متعالی اﺳﺖ.

ایجاد داﻧﺸﮕﺎه انسان­ساز نیز ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. تحول و تعالی فرهنگی با ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻤﺎن دﯾﻨﯽ، اﺧﻼق، ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ، داﻧﺎﯾﯽ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺒﺎرك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اجرا، ارزیابی و بهبود مستمر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ دﯾﻨﯽ ، فرهنگی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دانشگاهیان را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

بسط محیط پرنشاط و آکنده از امید و اتکال به خداوند متعال، افزایش بصیرت اسلامی- انقلابی، تقویت روحیه تعهد و حضور در صحنه­های علمی- فرهنگی- اجتماعی، توسعه مشارکت دانشگاهیان در فعالیت­های فرهنگی، الگوسازی فرهنگی و ارتقای ذائقه فرهنگی- اجتماعی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی برگرفته از مکتب اهل بیت(ع) از جمله سیاستهای کلان این مدیریت است.

این معاونت در چهارچوب وظایف و با در نظر گرفتن کلیه قوانین واسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز بیست ساله، برنامه پنجساله پنجم، نقشه جامع علمی کشور و با عنایت به رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و با تمرکز و توجه به ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقطع کنونی و توجه ویژه به نیازها و اولویت های دانشگاه، برنامه اجرایی مدون یکساله را تقدیم می نماید. مجموعه برنامه پیشنهادی معاونت فرهنگی و اجتماعی در ادامه در ذیل عناوین اهداف، راهبردها، خط  مشی ها، چارت سازمانی و شرح وظایف متناظر ارائه می گردد.

 

اهداف

 1. حاكمیت  كردن بينش توحيدي در عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي دانشگاهيان
 2.  اعتلا و تعمیق معرفت و بصيرت ديني مبتني بر آموزه هاي قرآني و معارف اهل بيت (عليهم السلام) در همه سطوح دانشگاهي
 3.  ارتقاي بينش فرهنگي و روحيه خودباوري، خلاقيت و مسئوليت‌پذيري
 4.  تجلي استعداد‌ها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي و فرهنگي
 5.  ارتقاء سطح دانش و توسعه علم­گرايي به عنوان گفتمان فرهنگي مسلط در دانشگاه­ها
 6.  صيانت از فرهنگ، تمدن و هويت اصيل اسلامي- ايراني و  تقويت وحدت و هويت ملي
 7.  حفظ و ترويج ارزش­هاي انقلاب اسلامي و ارتقای بینش سیاسی- اجتماعی جامعه دانشگاهی با تكيه بر رهنمودهاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري
 8. ارتقاء مهارت­هاي زندگي اجتماعي دانشجويان و تسهيل روند جامعه­پذيري آنان
 9. اعتلاي هويت، ارزش و منزلت دانشگاهي و احياي جايگاه علم و صيانت از كرامت دانشگاهيان
 10.  ارتقای رفتار و مناسبات اجتماعی دانشگاهیان

 

راهبردها

 1. زمینه‌سازی، توسعه و سامان‌دهی فعالیت‌های جمعی دانشگاهیان
 2. استقرار نظام برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و ارزیابی
 3. تقویت همکاری نظام‌مند و هدفدار با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی
 4. برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و هدایت اوقات فراغت دانشگاهیان متناسب با نیازها و مقتضیات روز
 5. مطالعات راهبردی و طرح­ریزی برنامه راهبردی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه
 6. جذب حداکثری مخاطبین دانشگاهی با تنوع­بخشی به فعالیت­های فرهنگی- اجتماعی
 7. ایجاد فضای مناسب برای تبادل و تضارب آرا در دانشگاه
 8. تلاش برای ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه دانشگاهی
 9. معرفی آداب، فرهنگ، تمدن و مواریث ایرانی- اسلامی، معرفی شاخص­های رفتار انسانی و ترویج آن­ها در میان دانشگاهیان
 10. بيان معارف، اخلاق و احکام اسلامی به دانشگاهیان به شيوه اثربخش
 11. اهتمام به جنبش نرم­افزاری تولید علم
 12. مطالعه و آسيب­شناسي پديده­هاي فرهنگي- اجتماعي و تقويت پژوهش­هاي نظري و كاربردي با بهره برداري از همه ظرفيت­هاي دانشگاهي

 

خط مشي ها

 1. مبنا قراردادن تعالیم قرآن و معارف و سیره اهل بیت (علیهم السلام) و نصب العین قراردادن وصایا و رهنمودهای امام و رهبری
 2. نگرش عادلانه و توام با کرامت به آحاد دانشگاهیان به عنوان مخاطب آگاه، پرسش­گر و انتخاب­گر
 3. تمهید فرصت عادلانه برای امکان نقش­آفرینی فعالانه و ترغیب به مشارکت فرهنگی- اجتماعی تمامی دانشگاهیان
 4. التزام به ایجاد فضای باز قانونمند و به دور از تنش برای تبادل و تضارب آرا و انجام فعالیت­های گوناگون فرهنگی متناسب با سلایق آحاد دانشگاهیان و رقابت سازنده و هم­افزای آنان
 5. حاکمیت صداقت، شفافیت و احترام به کرامت دانشگاهیان توام با سعه صدر و ارج نهادن به رفتار انسانی، ادب و تقوای فردی و جمعی دانشگاهیان و پرهیز از ایجاد فضای نفاق، تظاهر، تملق و افترا
 6. پافشاری بر اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط بر مبنای اسناد بالادستی و رهنمودهای امام و رهبری
 7. اعتقاد به لزوم حاکمیت فضای اخلاقی توام با نشاط در جای جای دانشگاه
 8. تاکید بر به­کارگیری نظام تشویق و تقدیر برای ایجاد انگیزه و رفتارسازی مطلوب

 

   
         
   
                            
       
       
         
   

 

تحت نظارت وف بومی