تشكل هاي اسلامي

قديمي ­ترين مجموعه­ هاي دانشگاهي، تشكل­ هاي اسلامي هستند كه مشتمل بر تشكل­ هاي دانشجويي و تشكل­ هاي اعضاي هيأت علمي ­مي باشند. در دانشگاه صنعتي اصفهان، در حوزه دانشجويي، غير از بسيج دانشجويي و جامعه اسلامي دانشجويان و تشكل آرمان كه از قبل فعاليت داشته ­اند، در دوره مديريت فعلي دانشگاه، دو تشكل ديگر به نام­ هاي انجمن اسلامي دانشجويان(شروع مجدد فعاليت) و جمعيت سفير( در حوزه فعاليت ­هاي اجتماعي) به جمع تشكل­ ها اضافه شده­ اند و نيز به غير از بسيج اساتيد، تشكلي از اعضاء هيأت علمي وجود ندارد.

  • بسيج اساتيد
  • تشكل آرمان
  • بسيج دانشجويي
  • جامعه اسلامي دانشجويان
  • انجمن اسلامي دانشجويان
  • جمعيت سفير

تحت نظارت وف بومی