انجمن علمي دانشجويي

انجمن هاي علمي دانشجويي از اوايل دهه 1380 بر اساس آيين­ نامه ابلاغي وزارت متبوع به تدريج تأسيس شده و فعاليت­ هاي علمي– ترويجي دانشجويي را در رشته­ هاي مختلف دانشگاهي مد­نظر قرار دادند. اكنون شانزده انجمن علمي دانشجويي در رشته­ هاي مختلف علوم، كشاورزي و مهندسی و دو انجمن علمي بين رشته ­اي در دانشگاه صنعتي اصفهان به فعاليت اشتغال دارند.

 •  نساجی
 • برق
 • مکانیک
 • کشاورزی
 • منابع طبیعی
 • ریاضی
 • فیزیک
 • شیمی
 • معدن
 • صنایع
 • عمران
 • کامپیوتر
 • مواد
 • مهندسی شیمی
 • ستاره شناسی
 • معارف

  

تحت نظارت وف بومی