امور كانون هاي فرهنگي هنري

كانون­ های فرهنگي که پس از تشكل­ هاي اسلامي از با سابقه­ ترين مجموعه­ هاي فرهنگي دانشگاه به حساب مي­ آيند، عموماً در نيمه دوم دهه 1370 موجوديت يافته ­اند.
در دانشگاه صنعتي اصفهان هشت كانون فرهنگي زير نظر معاونت فرهنگي بر اساس اساسنامه مصوب و به شرح زير به فعاليت اشتغال دارند:

  • كانون هلال احمر
  • كانون موسيقي
  • كانون ادبي
  • كانون نگاره
  • كانون فيلم و عكس
  • كانون تئاتر
  • كانون پنجره و كانون ايرانشناسي و گردشگری آريا
  • كانون خيريه آسمان

تحت نظارت وف بومی