برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

E.g., 09/23/2018
E.g., 09/23/2018
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/07/09 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/07/11 چهارشنبه 8:00 15 ساعت معاونت فرهنگي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/07/12 پنجشنبه 8:00 15 ساعت معاونت فرهنگي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/07/16 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/07/23 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/07/30 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/08/07 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/08/14 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/08/21 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/08/28 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/09/05 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/09/12 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/09/19 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/09/26 دوشنبه 16:30 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی

تحت نظارت وف بومی