برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

Eg 1390/02/24
Eg 1390/02/24
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ یکشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ دوشنبه ۱۶:۳۰ 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ سه شنبه ۱۶:۳۰ 2 ساعت 30 دقیقه هسته پژوهش قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ چهارشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ شنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ یکشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ دوشنبه ۱۶:۳۰ 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ سه شنبه ۱۶:۳۰ 2 ساعت 30 دقیقه هسته پژوهش قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ چهارشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ یکشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ دوشنبه ۱۶:۳۰ 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ سه شنبه ۱۶:۳۰ 2 ساعت 30 دقیقه هسته پژوهش قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ چهارشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ شنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ یکشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ دوشنبه ۱۶:۳۰ 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ سه شنبه ۱۶:۳۰ 2 ساعت 30 دقیقه هسته پژوهش قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ چهارشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ شنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یکشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دوشنبه ۱۶:۳۰ 3 ساعت كانون هلال احمر قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ سه شنبه ۱۶:۳۰ 2 ساعت 30 دقیقه هسته پژوهش قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ چهارشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ شنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ یکشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ سه شنبه ۱۶:۳۰ 2 ساعت 30 دقیقه هسته پژوهش قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ چهارشنبه ۱۶:۰۰ 4 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ سه شنبه ۱۶:۳۰ 2 ساعت 30 دقیقه هسته پژوهش قطعی

تحت نظارت وف بومی