برنامه تالارها

E.g., 11/19/2017
E.g., 11/19/2017
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار شهید فتوحی 1396/08/30 سه شنبه 13:30 3 ساعت بسيج دانشجويي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/08/30 سه شنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/01 چهارشنبه 12:00 2 ساعت دانشكده برق و كامپيوتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/05 یکشنبه 13:30 3 ساعت بسيج دانشجويي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/07 سه شنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/08 چهارشنبه 8:00 8 ساعت كارگروه بانوان و خانواده قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/11 شنبه 15:00 3 ساعت مركز مشاوره و خدمات روانشناختي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/12 یکشنبه 13:00 5 ساعت جامعه اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/13 دوشنبه 15:00 3 ساعت 30 دقیقه دانشكده مواد قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/14 سه شنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/19 یکشنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/21 سه شنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/23 پنجشنبه 8:00 9 ساعت دانشكده فيزيك قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/25 شنبه 15:00 3 ساعت مركز مشاوره و خدمات روانشناختي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/27 دوشنبه 15:30 4 ساعت 30 دقیقه كانون ادبي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/28 سه شنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/28 سه شنبه 17:00 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/30 پنجشنبه 13:00 8 ساعت مركز كارآفريني قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/04 چهارشنبه 8:00 12 ساعت دانشكده فيزيك قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/05 پنجشنبه 8:00 12 ساعت دانشكده فيزيك قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/25 چهارشنبه 8:00 10 ساعت مركز تربيت بدني قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/26 پنجشنبه 8:00 10 ساعت مركز تربيت بدني قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/27 جمعه 8:00 10 ساعت مركز تربيت بدني قطعی