برنامه تالارها

E.g., 03/18/2018
E.g., 03/18/2018
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار شهید فتوحی 1397/01/20 دوشنبه 14:00 5 ساعت دانشكده برق و كامپيوتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/01/21 سه شنبه 12:00 8 ساعت دانشكده عمران قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/01/26 یکشنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/01/28 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/02 یکشنبه 13:00 5 ساعت دانشكده نساجي قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/04 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/05 چهارشنبه 8:00 10 ساعت دانشكده برق و كامپيوتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/09 یکشنبه 16:00 3 ساعت 30 دقیقه دانشكده نساجي قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/11 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/17 دوشنبه 15:00 2 ساعت جهاد دانشگاهي قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/18 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/19 چهارشنبه 8:00 12 ساعت معاونت فرهنگي اجتماعي قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/20 پنجشنبه 8:00 12 ساعت معاونت فرهنگي اجتماعي قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/21 جمعه 8:00 9 ساعت معاونت فرهنگي اجتماعي قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/21 جمعه 17:00 3 ساعت انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/22 شنبه 9:00 10 ساعت دانشكده صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/23 یکشنبه 16:00 3 ساعت دانشكده مواد قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/24 دوشنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/25 سه شنبه 8:00 8 ساعت پژوهشكده آب و فاضلاب قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/25 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/26 چهارشنبه 8:00 8 ساعت پژوهشكده آب و فاضلاب قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/03/01 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/03/08 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی