برنامه تالارها

E.g., 01/20/2018
E.g., 01/20/2018
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار شهید فتوحی 1396/11/04 چهارشنبه 8:00 12 ساعت دانشكده فيزيك قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/05 پنجشنبه 8:00 12 ساعت دانشكده فيزيك قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/10 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/13 جمعه 16:00 4 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/14 شنبه 14:30 2 ساعت نهاد رهبري قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/14 شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/15 یکشنبه 12:00 4 ساعت انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/15 یکشنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/16 دوشنبه 12:00 4 ساعت انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/16 دوشنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/17 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/18 چهارشنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/23 دوشنبه 12:00 4 ساعت انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/24 سه شنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/24 سه شنبه 17:00 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/25 چهارشنبه 8:00 10 ساعت مركز تربيت بدني قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/26 پنجشنبه 8:00 10 ساعت مركز تربيت بدني قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/27 جمعه 8:00 10 ساعت مركز تربيت بدني قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/01 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/08 سه شنبه 8:00 9 ساعت مركز آپا قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/08 سه شنبه 17:00 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/09 چهارشنبه 8:00 9 ساعت مركز آپا قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/15 سه شنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/15 سه شنبه 17:00 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/16 چهارشنبه 12:00 8 ساعت دانشكده مكانيك قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/20 یکشنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/22 سه شنبه 9:30 3 ساعت اداره رفاه كاركنان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/12/22 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/01/14 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/01/21 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/01/28 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/04 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/11 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/18 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/02/25 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/03/01 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار شهید فتوحی 1397/03/08 سه شنبه 16:30 3 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی