برنامه تالارها

E.g., 09/25/2017
E.g., 09/25/2017
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار شهید فتوحی 1396/07/03 دوشنبه 14:30 4 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي كشاورزي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/04 سه شنبه 15:00 3 ساعت 30 دقیقه انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/05 چهارشنبه 8:00 8 ساعت دانشكده برق و كامپيوتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/10 دوشنبه 13:00 3 ساعت دانشكده برق و كامپيوتر قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/11 سه شنبه 15:00 3 ساعت 30 دقیقه انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/15 شنبه 15:00 3 ساعت مركز مشاوره و خدمات روانشناختي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/16 یکشنبه 15:00 3 ساعت انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/18 سه شنبه 15:00 2 ساعت انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/19 چهارشنبه 8:00 4 ساعت مركز آپا قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/22 شنبه 15:00 3 ساعت مركز مشاوره و خدمات روانشناختي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/23 یکشنبه 13:00 2 ساعت 30 دقیقه انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/24 دوشنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/25 سه شنبه 15:00 2 ساعت انجمن اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/07/29 شنبه 15:00 3 ساعت مركز مشاوره و خدمات روانشناختي قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/08/09 سه شنبه 15:00 2 ساعت جامعه اسلامي دانشجويان قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/08/23 سه شنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/09/28 سه شنبه 14:30 2 ساعت 30 دقیقه انجمن علمي صنايع قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/04 چهارشنبه 8:00 12 ساعت دانشكده فيزيك قطعی
تالار شهید فتوحی 1396/11/05 پنجشنبه 8:00 12 ساعت دانشكده فيزيك قطعی