برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 03/18/2018
E.g., 03/18/2018
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/18 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/19 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/19 یکشنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/20 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/25 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/26 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/26 یکشنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/01/27 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/01 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/02 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/02 یکشنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/03 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/08 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/09 یکشنبه 8:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/09 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/10 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/15 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/16 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/16 یکشنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/17 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/22 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/23 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/23 یکشنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/24 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/29 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/30 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/30 یکشنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/02/31 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/03/05 شنبه 16:30 2 ساعت كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/03/06 یکشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/03/06 یکشنبه 16:30 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/03/07 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی