برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 11/19/2017
E.g., 11/19/2017
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/08/29 دوشنبه 15:00 ۱ ساعت دبيرخانه طرح هدا قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/08/29 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/01 چهارشنبه 14:30 4 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/02 پنجشنبه 12:00 7 ساعت امور كانون ها قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/04 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/06 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/09 پنجشنبه 12:00 7 ساعت امور كانون ها قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/11 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/12 یکشنبه 16:00 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/13 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/18 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/19 یکشنبه 16:00 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/20 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/22 چهارشنبه 14:30 4 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/25 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/26 یکشنبه 16:00 3 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/27 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/29 چهارشنبه 14:30 4 ساعت 30 دقیقه كانون فيلم و عكس قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/10/04 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/10/11 دوشنبه 16:00 4 ساعت كانون موسيقي قطعی