برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 09/25/2017
E.g., 09/25/2017
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/07/03 دوشنبه 12:30 ۱ ساعت دانشكده كشاورزي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/07/03 دوشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه بسيج دانشجويي قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/07/08 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/07/15 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/07/22 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/07/29 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/08/06 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/08/13 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/08/20 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/08/27 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/04 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/11 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/18 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/09/25 شنبه 16:30 2 ساعت 30 دقیقه كانون تئاتر قطعی