دومين جلسه ازسلسله نشست هاي ترنج با حضور دكتر فرهنگ