اولين جلسه ازسلسله نشست هاي ترنج با حضور دكتر احمدي