برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

E.g., 11/19/2017
E.g., 11/19/2017
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/08/28 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/08/29 دوشنبه 12:00 ۱ ساعت دبيرخانه طرح هدا قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/08/29 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/08/30 سه شنبه 16:00 2 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/01 چهارشنبه 16:30 3 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/02 پنجشنبه 8:30 5 ساعت انجمن علمي مهندسي شيمي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/04 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/05 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/06 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/07 سه شنبه 16:00 2 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/08 چهارشنبه 16:30 3 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/09 پنجشنبه 8:30 5 ساعت انجمن علمي مهندسي شيمي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/11 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/12 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/13 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/14 سه شنبه 16:00 2 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/15 چهارشنبه 16:30 3 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/18 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/19 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/20 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/21 سه شنبه 16:00 2 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/22 چهارشنبه 16:30 3 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/25 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/26 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/27 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/28 سه شنبه 16:00 2 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/09/29 چهارشنبه 16:30 3 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/10/02 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/10/03 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/10/04 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون پنجره قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/10/09 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/10/10 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی