برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

E.g., 01/20/2018
E.g., 01/20/2018
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/04 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/05 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/11 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/12 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/16 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/18 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/19 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/23 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/25 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/26 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/11/30 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/02 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/03 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/07 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/09 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/10 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/14 دوشنبه 16:30 2 ساعت كانون فيلم و عكس قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/16 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/17 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/23 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/12/24 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/15 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/16 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/22 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/23 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/29 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/30 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/05 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/06 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/12 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/13 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/19 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/20 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/26 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/27 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/03/02 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/03/03 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/03/09 چهارشنبه 13:30 3 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/03/10 پنجشنبه 8:30 4 ساعت هسته پژوهشي دانشكده مكانيك قطعی