برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

E.g., 03/18/2018
E.g., 03/18/2018
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/18 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/19 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/25 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/01/26 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/01 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/02 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/08 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/09 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/15 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/16 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/22 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/23 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/29 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/02/30 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/03/05 شنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1397/03/06 یکشنبه 16:00 4 ساعت كانون ادبي قطعی